Místní poplatky

Poplatky 2023

NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUDLOVICE JSOU VYBÍRÁNY TYTO MÍSTNÍ POPLATKY:


1. ZA ODPADY - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kudlovice viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021.

550,- Kč za osobu/rok

Úleva se  poskytuje  osobám   nad 70 let ve   výš i 200 Kč. Tato   úleva se  vztahuje   nejdříve na kalendářní  rok, ve  kterém poprvé   dosáhne  tohoto  věku.   Poplatek  těchto  osob  činí  ve výši 350,- Kč.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.


2. ZA STOČNÉ – Platba za odvádění odpadních vod

1.080,- Kč za osobu/rok

Poplatek je třeba uhradit do 30.6. příslušného roku.

Poplatek se platí za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu.                 

U rekreačního pobytu za délku pobytu – poměrnou část roku v měsících.


3. ZA PSA - Místní poplatek za psa

200,- Kč za psa/rok

Dle vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů je splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku.

Jestliže držitel psa je osoba starší 65 let, platí  100,- Kč.


ÚHRADA POPLATKŮ:

  • v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Kudlovicích v úřední dny od 20.2.2023  (vzhledem k současné epidemiologické situaci žádáme občany, aby poplatky byly hrazeny co nejvíce převodem na bankovní účet obce)
    v pondělí od 7.00 – 16.00 hodin, ve středu od 7.00-17.00 (polední přestávka 11.15-11.45 hod.)
  • bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo: 5821721/0100,
    var. symbol: číslo popisné domu.