Usnesení ZO

Usnesení č. 23 ze dne 2.6.2022
Usnesení č. 22 ze dne 13.4.2022
Usnesení č. 21 ze dne 14.3.2022
Usnesení č. 20 ze dne 14.12.2021
Usnesení č. 19 ze dne 12.10.2021
Usnesení č. 18 ze dne 3.8.2021
Usnesení č. 17 ze dne 26.5.2021
Usnesení č. 16 ze dne 3.3.2021
Usnesení č. 15 ze dne 9.12.2020
Usnesení č. 14 ze dne 24.9.2020
Usnesení č. 13 ze dne 26.8.2020
Usnesení č. 12 ze dne 22.7.2020
Usnesení č. 11 ze dne 9.6.2020
Usnesení č. 10 ze dne 12.3.2020
Usnesení č. 9 ze dne 16.12.2019
Usnesení č. 8 ze dne 24.9.2019
Usnesení č. 7 ze dne 27.6.2019
Usnesení č. 6 ze dne 15.5.2019
Usnesení č. 5 ze dne 19.2.2019